10
  • HD
Vào năm đầu Thiên Khải, các thể chế thịnh hành, các đảng phái cũ và mới tranh giành quyền lực và cố gắng gây hỗn loạn. Thẩm Vấn, một tú tài ở tỉnh Tề Nam, giỏi mộc công cơ xảo chi thuật, một ngày nọ trên đường, anh vô tình vướng vào một vụ trộm bí bảo của hoàng cung, từ đó quen với tổng kỳ Cẩm Y Vệ, Mộc Tư Khanh. Thẩm Vấn phát hiện ra rằng bí bảo mà Cẩm Y Vệ đang tìm kiếm hóa ra là thứ khiến cả nhà anh bị diệt năm đó, Lục Hợp Thú Đồ. Lục Hợp Thú Đồ chứa đựng những bí mật của triều đại. Để tìm ra kẻ thù và mở khóa bí mật của Lục Hợp Thú Đồ, Thẩm Vấn quyết định bí mật sắp xếp kế hoạch lẻn vào Bắc Trấn Phủ. tìm kiếm sự thật của năm đó.
Server Tổng hợp: 1 2 3 4 5 6

Vào năm đầu Thiên Khải, các thể chế thịnh hành, các đảng phái cũ và mới tranh giành quyền lực và cố gắng gây hỗn loạn. Thẩm Vấn, một tú tài ở tỉnh Tề Nam, giỏi mộc công cơ xảo chi thuật, một ngày nọ trên đường, anh vô tình vướng vào một vụ trộm bí bảo của hoàng cung, từ đó quen với tổng kỳ Cẩm Y Vệ, Mộc Tư Khanh. Thẩm Vấn phát hiện ra rằng bí bảo mà Cẩm Y Vệ đang tìm kiếm hóa ra là thứ khiến cả nhà anh bị diệt năm đó, Lục Hợp Thú Đồ. Lục Hợp Thú Đồ chứa đựng những bí mật của triều đại. Để tìm ra kẻ thù và mở khóa bí mật của Lục Hợp Thú Đồ, Thẩm Vấn quyết định bí mật sắp xếp kế hoạch lẻn vào Bắc Trấn Phủ. tìm kiếm sự thật của năm đó.